Všeobecné obchodní podmínky

1. Základní ustanovení

Studio Klar s.r.o. se sídlem Antala Staška 1859/34, 140 00, Praha 4, IČ: 02628929, zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 221595, (dále jen „jazykové studio“) poskytuje služby spojené se vzděláváním v oblasti cizích jazyků. Tyto obchodní podmínky upravují vztah mezi jazykovým studiem a studentem jazykového kurzu pro veřejnost (dále jen „zákazník“).

2. Smluvní vztah

Smluvní vztah mezi zákazníkem a jazykovým studiem vzniká na základě zákazníkem potvrzené účasti na kurzu e-mailem, ústní dohodou, uzavřením smlouvy nebo zaplacením předmětu plnění (dále jen “kurzovné”).

3. Předmět plnění

Předmětem plnění je výuka jazyka ve formě skupinového kurzu, individuálního kurzu a sdíleného individuálního kurzu.

3.1. Skupinový kurz

Výuka v kurzech probíhá ve skupinách s minimálním počtem účastníků 4 a maximálním počtem účastníků 8. Jazykové studio si vyhrazuje právo kurz neotevřít v případě jeho nenaplnění minimálním počtem účastníků. V takovém případě nabídne jazykové studio zákazníkovi alternativní kurz nebo mu bude vrácena plná výše uhrazeného školného.

3.1.1. Místo výuky

Kurzy se konají v sídle nebo v učebnách jazykového studia. Místo výuky je stanoveno před začátkem kurzu. Ve výjimečných případech může dojít ke změně místa výuky (výuka bude přesunuta do prostor vybavených pro výuku a v docházkové vzdálenosti od původně stanovené učebny). Tato změna bude zákazníkům oznámena včas. Skutečnost, že byla provedena změna místa výuky, není důvodem k reklamaci ze strany zákazníka a neopravňuje jej k vrácení školného.

3.1.2. Termín kurzu

Jazykové studio garantuje odučení 16ti lekcí (á 90 minut) po dobu jednoho semestru. Kurzy se konají v pravidelných dnech a časech vypsaných v rozvrhu pro daný semestr. V případě, že výuku nebude možné některý den ze závažných důvodů zajistit (např. náhlé onemocnění lektora), je dodavatel oprávněn zvolit náhradní způsob zajištění výuky. 

Výuka se nekoná o státních svátcích a v době jarních, velikonočních a dalších prázdnin. O případných změnách v harmonogramu bude rozhodnuto s přihlédnutím na zájem většiny účastníků ve skupině a na základě dohody s lektorem v daném kurzu. Zákazníci budou o této změně včas informováni.

3.1.3. Výukové materiály

Výukové materiály jsou zpravidla k zakoupení u dodavatele, nejsou však zahrnuty v cenách kurzů.

3.1.4. Lektor

Jednotlivé jazykové kurzy nejsou vázány na konkrétní lektory a dodavatel má právo kdykoliv změnit lektora v kurzu. Skutečnost, že byl v kurzu změněn lektor, není důvodem k reklamaci ze strany zákazníka a neopravňuje jej k vrácení školného.

3.1.5. Kvalita výuky

Kvalita výuky je pravidelně monitorována (dotazníky spokojenosti, hospitace na výuce atp.) V případě nespokojenosti s výukou je zákazník povinen tuto skutečnost neprodleně nahlásit jazykovému studiu, které toto prověří a rozhodne o nápravě. Pozdější reklamace kvality kurzu není důvodem k vrácení kurzovného.

3.1.6. Rezervace kurzu, cena, platba

Po závazném přihlášení na kurz jsou zákazníkovi zaslány platební údaje s termínem úhrady. Zákazník je povinen uhradit 100 % kurzovného do tohoto termínu. V případě, že kurzovné nebude uhrazeno v daném termínu, rezervace zaniká a místo v kurzu může být nabídnuto jiným zájemcům.

Výši kurzovného obdrží zákazník emailem dle aktuálního ceníku jazykového studia zveřejněného na internetových stránkách www.studioklar.cz.

Kurzovné je možné uhradit:

- převodem příslušné finanční částky na bankovní účet č. 2500542876/2010 vedeného u Fio banky a.s.,

- vkladem hotovosti na bankovní účet č. 2500542876/2010 vedeného u Fio banky a.s.,

- hotově v kanceláři jazykového studia,

- prostřednictvím benefitních poukázek Benefit Plus, Benefity CZ a Edenred bez nároku na slevy z kurzovného. O platbě poukázkami je potřeba informovat dodavatele při příhlášení.

Informace k platbě včetně variabilního symbolu obdrží zákazník na svůj e-mail po zpracování přihlášky. Do zprávy pro příjemce zákazník vepíše své jméno a příjmení, aby platba mohla být bez problémů identifikována.

3.1.7. Zrušení kurzu ze strany zákazníka

Zákazník je povinen do stanoveného termínu uhradit a převzít objednanou výuku. Zákazník nemá nárok na vrácení školného ani jeho části v případě, že se v kterémkoliv momentu po uhrazení školného rozhodne výuku neodebrat. Odmítne-li zákazník převzít objednanou výuku ze závažných akutních zdravotních nebo rodinných důvodů, které je povinen doložit, má právo na vrácení alikvotní části uhrazeného školného za část výuky, kterou nemohl odebrat. Za závažný důvod se nepovažuje změna časových dispozic v osobním ani pracovním životě zákazníka nebo krátkodobá nemoc. V případě platby benefitními poukázkami se nevyčerpané kurzovné nevrací.

3.1.7. Zrušení kurzu ze strany jazykového studia

Jazykové studio je oprávněno jazykový kurz před jeho započetím zrušit, nenaplní-li se kurz minimálně čtyřmi platícími zákazníky. Účastníkům, kteří již zaplatili, je nabídnut alternativní kurz nebo vráceno školné v plné výši.

3.1.8. Zrušení lekce ze strany jazykového studia

Lektor kurzu je oprávněn výuku v jednotlivém dni zrušit bez náhrady, jestliže se (bez předchozí domluvy s lektorem na zrušení lekce) ani jeden z účastníků nedostaví na výuku.

Pokud je výuka zrušena ze strany jazykového studia z důvodu, že lektor nemůže být přítomen na výuce, zajistí jazykové studio odpovídající náhradu.


3.1.9. Přistoupení do probíhajícího kurzu

Zákazník může přistoupit do kurzu i kdykoliv po jeho začátku v průběhu semestru, má-li kurz volnou kapacitu. V případě, že zákazník přistoupí do již probíhajícího kurzu po uplynutí více než dvou lekcí (á 90 minut), bude výše kurzovného alikvotně ponížena.

 

3.1.10. Nepřítomnost v kurzu


Neúčast zákazníka na jednotlivých vyučovacích hodinách jej neopravňuje k vrácení jakékoliv části školného. V případě, že bude zákazník pokračovat v kurzu v navazujícím semestru, budou mu odečteny maximálně dvě zameškané lekce ze semestru předchozího.

 

3.1.11. Změna kurzu

 

Jazykové studio umožní zákazníkovi přestoupení z kurzu do jiného skupinového kurzu, který svou úrovní lépe odpovídá znalostem zákazníka (z vlastní vůle zákazníka nebo na doporučení lektora) nebo mu může umožnit přestup z důvodu lépe vyhovujícího místa či termínu (v případě, že tento přestup bude možný z kapacitních důvodů). V případě přestupu do kurzu s vyšší cenou kurzovného je zákazník povinen uhradit cenový rozdíl, a to poměrnou část tohoto rozdílu vzhledem ke zbývajícímu počtu výukových lekcí v daném semestru. V případě přestupu do kurzu s nižší cenou kurzovného nemá zákazník nárok na vrácení rozdílu v ceně kurzovného.

3.2. Individuální kurz

3.2.1. Místo výuky

Kurzy se konají v učebnách jazykového studia, případně v prostorách zákazníka.

3.2.2. Termín kurzu

Kurzy se konají v předem domluvených termínech dle přání zákazníka a časových možnostech lektora.

3.2.3. Výukové materiály

Výukové materiály jsou zpravidla k zakoupení u dodavatele, nejsou však zahrnuty v cenách kurzů.

3.2.4. Lektor

Jednotlivé jazykové kurzy nejsou vázány na konkrétní lektory a dodavatel má právo kdykoliv změnit lektora v kurzu.

3.2.5. Kvalita výuky

Kvalita výuky je pravidelně monitorována (dotazníky spokojenosti, hospitace na výuce atp.) V případě nespokojenosti s výukou je zákazník povinen tuto skutečnost neprodleně nahlásit jazykovému studiu, které toto prověří a rozhodne o nápravě. Pozdější reklamace kvality kurzu není důvodem k vrácení kurzovného.


3.2.6. Cena kurzu, platba

Zákazník si vždy předplácí výukové lekce předem dle jejich četnosti (minimálně však pět lekcí) po jejichž vyčerpání si může předplatit další. První platba může být provedena až po první výukové lekci, která je brána jako zkušební, nikoli jako lekce zdarma – zákazník ji v případě prokazatelné nespokojenosti a okamžitého ukončení výuky nemusí uhradit, v ostatních případech mu bude účtována. Před dočerpáním předplacených lekcí a v případě zájmu o pokračování kurzu si zákazník předplatí další lekce (minimálně však pět) pod svým variabilním symbolem a jménem zákazníka (viz níže). V případě neuhrazení lekcí předem si jazykové studio vyhrazuje právo výuku přerušit či ukončit.

Výši kurzovného obdrží zákazník emailem v souladu s aktuálním ceníkem jazykového studia (www.studioklar.cz) a individuální dohodou.

Kurzovné je možné uhradit:

- převodem příslušné finanční částky na bankovní účet č. 2500542876/2010 vedeného u Fio banky a.s.,

vkladem hotovosti na bankovní účet č. 2500542876/2010 vedeného u Fio banky a.s.,

- hotově v kanceláři jazykového studia,

- prostřednictvím poukázek Benefit Plus, Benefity CZ a Edenred bez nároku na slevy z kurzovného. Platbu poukázkami je nutné hlásit předem.

Informace k platbě včetně variabilního symbolu obdrží zákazník na svůj e-mail po zpracování přihlášky. Do zprávy pro příjemce zákazník vepíše své jméno a příjmení, aby platba mohla být bez problémů identifikována.

3.2.7. Zrušení lekce

Zákazník má nárok zrušit lekci. Lekce, které budou zrušeny včas, tj. alespoň 24 hodin předem, nebudou účtovány. V případě, že lekce bude zrušena později, může být považována jako uskutečněná.

Pokud se lektor nebude moci dostavit na výuku, je povinen zákazníka včas informovat. V případě zájmu zákazníka mu jazykové studio zajistí náhradního lektora.

3.2.8. Ukončení kurzu

V případě ukončení kurzu provede jazykové studio zákazníkovi vyúčtování a vrátí mu případné nevybrané lekce převodem na účet či v hotovosti. V případě platby benefitními poukázkami se nevyčerpané kurzovné nevrací.

3.3. Sdílený individuální kurz.

Výuka ve sdílených kurzech probíhá ve skupinách s minimálním počtem účastníků 2 a maximálním počtem účastníků 3.

3.3.1. Místo výuky

Kurzy se konají v sídle nebo v učebnách jazykového studia, případně ve vlastních prostorách zákazníků. Místo výuky je stanoveno před začátkem kurzu. Po domluvě s lektorem a shodě s ostatními účastníky je možné místo kurzu změnit.

 

3.3.2. Termín kurzu

 

Kurzy se konají pravidelně v předem domluveném termínu dle přání účastníků a časových možnostech lektora. Po domluvě s lektorem a shodě s ostatními účastníky je možné termín kurzu změnit.

 

3.3.3. Výukové materiály

Výukové materiály jsou zpravidla k zakoupení u dodavatele, nejsou však zahrnuty v cenách kurzů.

3.3.4. Lektor

Jednotlivé jazykové kurzy nejsou vázány na konkrétní lektory a dodavatel má právo kdykoliv změnit lektora v kurzu. Skutečnost, že byl v kurzu změněn lektor, není důvodem k reklamaci ze strany zákazníka a neopravňuje jej k vrácení školného.

3.3.5. Kvalita výuky

Kvalita výuky bude pravidelně monitorována (dotazníky spokojenosti, hospitace na výuce atp.) V případě nespokojenosti s výukou je klient tuto skutečnost neprodleně nahlásit jazykovému studiu, který toto prověří a rozhodne o nápravě. Zpětná reklamace kvality kurzu není důvodem k vrácení kurzovného.

3.3.6. Rezervace kurzu, cena kurzu, platba

Zákazníci si vždy předplácí výukové lekce dopředu, po jejichž vyčerpání si mohou předplatit další. Počet lekcí závisí na zájmu zákazníka a shodě s ostatními účastníky kurzu. Minimální počet lekcí je 10. Zákazník je povinen před začátkem výuky uhradit 100 % ceny.

Výši kurzovného obdrží zákazník emailem v souladu s aktuálním ceníkem jazykového studia (www.studioklar.cz) a individuální dohodou.

Kurzovné je možné uhradit:

- převodem příslušné finanční částky na bankovní účet č. 2500542876/2010 vedeného u Fio banky a.s.,

- vkladem hotovosti na bankovní účet č. 2500542876/2010 vedeného u Fio banky a.s.,

- hotově v kanceláři jazykového studia,

- prostřednictvím benefitních poukázek Benefit Plus, Benefity CZ a Edenred bez nároku na slevy z kurzovného. Platbu poukázkami je nutné hlásit předem.

Informace k platbě včetně variabilního symbolu obdrží zákazník na svůj e-mail po zpracování přihlášky. Do zprávy pro příjemce zákazník vepíše své jméno a příjmení, aby platba mohla být bez problémů identifikována.

Před dočerpáním předplacených lekcí a v případě zájmu o pokračování kurzu si zákazníci předplatí další lekce (minimálně však pět) pod svým variabilním symbolem a jménem zákazníka (viz níže). V případě neuhrazení lekcí předem si jazykové studio vyhrazuje právo výuku přerušit či ukončit.

3.1.7. Zrušení kurzu ze strany zákazníka

Zákazník je povinen do stanoveného termínu uhradit a převzít objednanou výuku. Zákazník nemá nárok na vrácení školného ani jeho části v případě, že se v kterémkoliv momentu po uhrazení školného rozhodne výuku neodebrat. Odmítne-li zákazník převzít objednanou výuku ze závažných akutních zdravotních nebo rodinných důvodů, které je povinen doložit, má právo na vrácení alikvotní části uhrazeného školného za část výuky, kterou nemohl odebrat. Za závažný důvod se nepovažuje změna časových dispozic v osobním ani pracovním životě zákazníka nebo krátkodobá nemoc.

3.1.10. Nepřítomnost v kurzu

 

Neúčast zákazníka na jednotlivých vyučovacích hodinách jej neopravňuje k vrácení jakékoliv části školného.

3.3.7. Zrušení lekce ze strany zákazníka

Lekce může být zrušena po vzájemné domluvě účastníků a dohodě s lektorem – lekce musí být zrušena alespoň 24 hodin předem a maximálně 3x za 10 hodin. V opačném případě je lekce považována za uskutečněnou.

Pokud se lektor nebude moci dostavit na výuku, je povinen zákazníka včas informovat. V případě zájmu zákazníka zajistí jazykové studio náhradu.

3.1.7. Zrušení kurzu a změna kurzu ze strany jazykového studia

V případě, že po vyčerpání předplacených lekcí budou mít zájem o další pokračování kurzu pouze dva zákazníci ze tří, vyhrazuje si jazykového studio právo navýšit cenu kurzovného o 50%. Pokud v kurzu zůstane pouze jeden zákazník, bude kurz zrušen. Jazykové studio nabídne tomuto zákazníkovi náhradní formu studia jazyka – individuální lekce nebo zařazení do skupinového kurzu.

4. Zpracování osobních údajů

Zákazník svým souhlasem s těmito obchodními podmínkami vyjadřuje rovněž souhlas se zpracováním svých osobních údajů (dále jen „údaje“) jazykovým studiem v souladu se Zákonem o ochraně osobních údajů (Zákon             č. 101/2000 Sb.). Jazykové studio má právo využívat těchto údajů za účelem kontaktování zákazníků a k marketingovým účelům na dobu neurčitou, tj. do odvolání. Jazykové studio se zavazuje k tomu, že údaje neposkytne třetím osobám. Zákazník je oprávněn tento souhlas kdykoli písemně odvolat.